Dane finansowe

Dane finansowe

Rachunek zysków i strat

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Przychody ze sprzedaży
33902
38882
24660
28191
36233
31939
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
773
-3,46
232
446
628
692
Zysk (strata) netto
546
-2,87
167
235
377
323
Rentowność netto
161
0,67
0,83
1,04
1,01

Bilans

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aktywa
16772
13882
14954
13511
15276
16646
Zobowiązania długoterminowe
210
135
000
104
143
359
Zobowiązania krótkoterminowe
9119
9738
10617
8958
10249
11044
Kapitał własny
5765
2695
2861
3096
3473
3795
Kapitał zakładowy
650
650
650
650
650
650
Szczegółowe dane finansowe do pobrania.